POLÍTICA DE PRIVACITAT

INTRODUCCIÓ

La protecció de les dades personals és un dels valors de la nostra empresa. Estem plenament compromesos amb el compliment de la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent, sent aquest compliment un objectiu prioritari.

L'objectiu d'aquesta política és explicar-li com es tracten les dades personals dins de la web de The Yellow Energy, S.L.O. (d'ara endavant, ESFERA LUZ), formularis, apps i altres plataformes digitals o mitjans electrònics de la seva titularitat. Aquesta política és igualment aplicable, en allò que pogués afectar, al tractament de dades d'usuaris de xarxes socials sobre els quals ESFERA LUZ realitzés un tractament de les seves dades i en funció de la seva relació amb ESFERA LUZ.

Podràs unir-te als grups que la nostra empresa té en diferents xarxes socials. L'usuari que es faci fan de l'empresa o membre d'algun d'aquests grups, haurà d'acceptar les condicions d'ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent.

EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les seves dades personals és la nostra empresa: THE YELLOW ENERGY, S.L.O amb NIF B-66027731 i domicili en c/Consell de Cent, 42 – 08014 Barcelona. ESFERA LUZ garanteix el tractament de les dades personals amb la màxima reserva i de manera confidencial i només per a aquelles finalitats per a les quals s'hagi prestat el consentiment o hagi estat informat, tot això de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades ("RGPD") i qualsevol altra normativa que resulti d'aplicació. THE YELLOW ENERGY, S.L.O ha designat Delegat de Protecció de Dades, amb el qual l'usuari pot contactar per a resoldre qualsevol dubte en el següent correu electrònic: privacidad@esferaluz.es

FINALITATS DEL TRACTAMENT

La nostra empresa recapta les dades personals de l'usuari en funció de la relació establerta amb aquest, amb base a les següents finalitats:
 • Per a poder gestionar les consultes i sol·licituds que l'usuari realitzi.
 • Per a oferir-li els serveis i productes en els quals l'usuari es doni d'alta o hagués prestat el seu consentiment i que són oferts per la nostra companyia.
 • Per a l'enviament de comunicacions comercials (Newsletter) previ consentiment, que inclou comunicacions comercials relacionades amb el subministrament d'electricitat, gas natural i serveis relacionats. Qualsevol altra finalitat li serà comunicada abans de conducta al tractament de les seves dades.
 • Si l'usuari és client d'ESFERA LUZ o ha consentit expressament la recepció de les nostres circulars o d'informació sobre determinats productes o serveis les seves dades seran tractades per a la gestió i el control de l'enviament d'aquesta informació.
 • Per a donar compliment a obligacions legals, o amb motiu de qualsevol relació contractual que puguem tenir amb tu.
 • En cas de contractació dels productes d'ESFERA LUZ, per a gestionar la seva relació contractual existent i la gestió de l'atenció a l'usuari. ESFERA LUZ podrà consultar fitxers de solvència econòmica per a valorar el grau de compliment de les obligacions contractuals. En cas d'impagament, la nostra companyia podrà comunicar-ho a aquests fitxers, sempre que respectant la normativa aplicable i garantint tots els drets a l'usuari
 • Igualment, les dades de navegació i cookies d'usuaris es podran tractar amb les finalitats de millorar la seva accessibilitat com a usuari, personalitzar i analitzar la seva navegació, així com per a mostrar publicitat i anuncis basats en els seus interessos sempre concorde a la nostra política de cookies i que ha de ser acceptada com a pas previ a la navegació per la nostra plataforma digital.
 • Altres finalitats indicades en els formularis de recollida de dades dins de la plataforma digital, les dades de la qual hagin estat facilitats per l'usuari.

Qualsevol altra finalitat li serà comunicada abans de conducta al tractament de les seves dades en el corresponent enllaç habilitat a aquest efecte.

ESFERA LUZ podrà utilitzar sistemes automatitzats i altres mitjans que permetin definir perfils d'usuaris a fi de realitzar ofertes, o accions de millora de serveis o productes, utilitzant per a això informació pròpia, així com informació provinent de terceres fonts, si així l'usuari igualment l'hagués consentit. Addicionalment, ESFERA LUZ podrà utilitzar les dades dissociades de l'usuari, preservant sempre el seu anonimat, fins i tot amb posterioritat a la finalització de la relació, amb la finalitat d'usar-los dins dels seus sistemes de suport a la presa de decisions i gestió empresarial.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les teves dades es conservaran durant el termini establert en cada apartat de la web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, o en qualsevol formulari, aplicació o un altre mitjà pel qual hagués prestat el teu consentiment, tret que consentis que es conservin durant un termini superior, sense perjudici de conservació i manteniment sota el degut bloqueig per a la seva posada a la disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin aplicable i per a fer front a reclamacions. En tal cas, les dades es conservaran bloquejats fins a la finalització del termini de prescripció, en el moment de la qual seran eliminats.

LEGITIMITAT PER Al TRACTAMENT DE LES TEVES DADES

La base jurídica en la qual es basa el tractament de les teves dades pot ser l'execució d'un contracte, el compliment d'una obligació legal, el consentiment obtingut de l'usuari, o l'interès legítim, segons sigui aplicable a cada moment i de conformitat amb la normativa vigent.

Pots retirar o modificar el consentiment prestat en qualsevol moment sobre la base dels teus drets.

Si per a la realització d'alguna gestió del contracte o sol·licitud concreta, anés necessari que l'usuari aporti dades de caràcter personal de persones diferents al titular, l'usuari haurà d'informar-los prèvia i expressament del contingut d'aquesta política i obtenir el seu consentiment previ per al tractament de les seves dades.

L'accés i registre en les xarxes socials, està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze (14) anys a la pàgina oficial d'ESFERA LUZ en aquesta. Per part teva, si l'usuari és incapaç, ESFERA LUZ adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial ESFERA LUZ. La companyia quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaces sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les teves dades no seran venuts ni llogats.

ESFERA LUZ podrà donar accés a determinats proveïdors de serveis els qui realitzen determinades activitats per a la companyia, però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. En cas de contractació del subministrament, les dades del client seran comunicats a l'empresa distribuïdora i són inclosos en un fitxer responsabilitat d'aquesta última, denominat Sistema d'informació de Punts de Subministrament, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.
La companyia podrà informar de la situació d'impagament a empreses prestadores de serveis de solvència patrimonial i crèdit complint la normativa aplicable. També podrà cedir les dades a les autoritats i organismes competents en compliment de les obligacions jurídiques i fiscals que corresponguin. Les dades relatives als possibles contractes de subministrament seran comunicats igualment a l'Administració Tributària per a les finalitats previstes en la Llei 58/2003 General Tributària i/o Llei 36/2006, de mesures per a la prevenció del frau fiscal. Igualment, en virtut del Reial decret 897/2017 pel qual es regulen entre altres qüestions la figura del consumidor vulnerable, ESFERA LUZ podrà comunicar les dades de clients en situació d'impagament a l'administració corresponent perquè aquesta determini la situació de vulnerabilitat.

En algunes ocasions, pot ser que les dades personals siguin comunicats o accedits per empreses fora del territori de la Unió Europea. En aquestes situacions la nostra empresa aplicarà totes les mesures i controls per a garantir i protegir el tractament de les seves dades personals.

Les principals mesures que adopta la nostra empresa quan es realitza una transferència internacional de dades personals són la signatura de clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea, l'adhesió a acords internacionals, com el Privacy Shield, i la sol·licitud de certificacions o codis de conducta aprovats i reconeguts.

Les transferències de dades en xarxes socials com Facebook i Twitter, situades als Estats Units, a les quals els usuaris es poden unir, estaran emparades per l'acord EU-US Privacy Shield o segons correspongui en virtut de la normativa vigent aplicable, si escau.

L'usuari, és informat que tota la informació i continguts que publiqui en la pàgina oficial d'ESFERA LUZ, en qualsevol xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma d'aquesta xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari en la pàgina oficial d'ESFERA LUZ en les corresponents xarxes socials serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

Respecte a l'ús de les xarxes socials, ESFERA LUZ comunica a l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l'usuari a través de les xarxes socials, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenlaces a la xarxa social, ni d'aquells responsables als qui a través de hiperenlaces ESFERA LUZ remet als usuaris adherits a la pàgina oficial d'ESFERA LUZ en les xarxes socials.

EXERCICI DE DRETS

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part de la nostra empresa, la legislació vigent t'atorga els següents drets:
 • Dret d'accés: tindràs dret a conèixer les dades personals que tractem sobre tu d'acord amb les finalitats que li hem informat.
 • Dret de rectificació: tindràs dret a poder rectificar qualsevol dada que sigui inexacte o incomplet.
 • Dret de supressió: podràs sol·licitar que les teves dades personals siguin suprimits dels nostres sistemes.
 • Dret d'oposició: podràs oposar-se al tractament de les seves dades en relació a les accions de màrqueting directe. Així com per motius personals, tret que la base del tractament sigui l'interès legítim.
 • Dret de limitació del tractament: podràs sol·licitar la limitació del tractament en el cas d'impugni la seva exactitud o quan sigui il·lícit i t'oposis a la supressió de les teves dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús. També quan les dades ja no siguin necessaris per al tractament, però els necessitis per a la formulació l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades: tens dret a obtenir una còpia de totes les dades que ens hagi facilitat i quan sigui tècnicament possible, tindràs dret a sol·licitar que les teves dades personals siguin comunicats a un altre responsable del tractament.

Podràs exercir aquests drets dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades de la nostra empresa a través d'algun dels següents mitjans i acompanyant còpia del teu DNI o document equivalent:
 • Mitjançant correu electrònic que haurà de dirigir a l'adreça privacidad@esferaluz.es
 • Mitjançant correu postal dirigit a C/Consell de Cent, núm. 42, 08014, Barcelona.
En el cas que tinguis la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les teves dades de caràcter personal també podràs dirigir-te a les direccions facilitades per a l'exercici dels drets.

També tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), autoritat competent en Espanya en matèria de protecció de dades.

SOBRE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

ESFERA LUZ utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.